Itálie ~ Info

Stručné a přehledné informace o Itálii: zeměpis, historie, hudba, významná italská města, kultura, politika, cestopis...

Hlavní strana | Návštěvní kniha | Mapa webu | Kontakt | Fotogalerie

↓ Skočit na obsah ↓


Hledání na www.italia.wz.cz

CNW:Counter


Italština

Italština patří spolu s většinou jazyků evropských, indických a některými asijskými jazyky do indoevropské jazykové skupiny (rodiny). V rámci této skupiny ji řadíme do skupiny jazyků románských. Do stejné skupiny patří také portugalština, španělština, katalánština (ve východním Španělsku), provensálština (v jižní Francii), francouzština, rétorománština (v jihovýchodním Švýcarsku), rumunština s moldavštinou atd. Základem románských jazyků se stala latina (jazyk starověkých Římanů, který se rozšířil mezi italickými kmeny v oblasti zvané Latium).

Abeceda ~ Zdvojené souhlásky ~ Výslovnost ~ Přízvuk ~ Doporučená literatura

Abeceda

Italská abeceda se neliší příliš od české, rozdíl je však v pojmenování jednotlivých písmen:
A
B
C
D
E
F
G
[á]
[bí]
[čí]
[dí]
[é]
[effe]
[dží]
H
I
L
M
N
O
P
[a'ka]
[í]
[elle]
[emme]
[enne]
[ó]
[pí]
Q
R
S
T
U
V
Z
[kú]
[erre]
[esse]
[tý]
[ú]
[vú] nebo [ví]
[dzéta]
Toto jsou názvy písmen, které nejsou v italské abecedě, ale vyskytují se v cizích slovech:
J
K
[í lunga]
[ka'pa]
W
X
[vú do'pja]
[iks]
Y
 
[ipsilon]
 

Zdvojené souhlásky

Pro italštinu jsou charakteristické zdvojené souhlásky, z nichž některé vyslovíme snadno tím, že je necháme déle znít (f, l, m, n, r, s, v), u ostatních (např. b, c, d, g, k, p, t) provedeme zdvojení tak, že si připravíme ústa na vyslovení příslušné souhlásky, ale teprve za okamžik ji vyslovíme. V žádném případě nesmějí zaznít souhlásky dvě!

stoffa
stella
mamma
donna
terra
rosso
látka
hvězda
maminka
žena
země
červený
babbo [ba'bo]
freddo [fre'do]
leggo [le'go]
gruppo [gru'po]
tutto [tu'to]
acca [a'ka]
tatínek
studený
čtu
skupina
všechno
název písmene H

Výslovnost

Výslovnost v italštině pro nás není obtížná, protože většina souhlásek a samohlásek se vyslovuje stejně jako v češtině. Uvádíme zde jen odlišné případy:

Souhláska či samohláska Výslovnost příklady
C [k] před a, o, u nebo souhláskou Carlo [karlo], Marco [marko], cura [kúra], crema [kréma]
[č] před e, i ceco [čéko], cifra [čífra]
G [g] před a, o, u nebo souhláskou dogana [dogána], vagone [vágone], gusto [gústo]
[dž] před e, i Genova [džénova], giro [džíro]
H se v italštině nikdy nečte, brání pouze změkčování c, g před e nebo i
S [z] většinou mezi dvěma samohláskami nebo před znělými souhláskami b, d, g, v, l, m, n, r rosa [róza], slovacco [zlova'ko]
[s] v ostatních případech Messina [mesína], signore [siňóre], straniero [stranjéro]
Z [c] ve většině případů Venezia [venécja]
calza [kalca]
[dz] zřídka (každá učebnice italštiny používá vlastní označení pro tuto výslovnost – např. tečku pod písmenem, čárku pod písmenem...) pranzo [prandzo], azzurro [adzuro],
zero [dzéro]
Q se vyskytuje jen ve spojení s u, které se vyslovuje oběma rty qualitŕ [kualita]
I se nevyslovuje ve spřežkách cia, cio, ciu, gia, gio, giu, scia, sciu; vysloví se jen tehdy, je-li přízvučné farmacia [farmačíja]
ve spojení s další samohláskou se vyslovuje [j] pianta [pjanta], niente [njente], biondo [bjondo],
mai [maj]
na rozdíl od češtiny i neměkčí předcházející d, t, n Martini [martýny], Verdi [verdy]
poznámka:
Výslovnost uvedené varianty je samozřejmě v hranatých závorkách; totéž platí i u příkladů.

Přízvuk

Na rozdíl od češtiny, kde je vždy na první slabice, je přízvuk v italštině nejčastěji na druhé slabice od konce, méně často na třetí nebo první a velmi zřídka na čtvrté slabice od konce slova:

  • a) na druhé slabice od konce: tempo, forte, momento, albergo oliva [olíva], aiuto [ajúto], bambino [bambíno], professore [professóre]
  • b) na třetí slabice od konce (v učebnicích se označuje např. podtržením): opera [ópera], Rimini [ríminy], telefono [teléfono], automobile [automóbile]
  • c) na první slabice od konce: metrň, caffč , unitŕ Přízvuk – akcent – je v tomto případě označen již v písmu, neznamená však délku: samohláska se vyslovuje krátce!!
  • d) na čtvrté slabice od konce telefonano [teléfonano]

Doporučená literatura

Italština pro samouky, Dr. Jarmila Janešová; nakladatelství Leda (1998).


Itálie ~ Info | ©2003-2014 ~ Aktualizace: 03. 08. 2013 ~ Při použití textů uveďte odkaz na tento web. ~ Doporučujeme: www.ogonstore.cz